Verandering, de brandstof voor ondernemers! Deel 3: Verantwoordelijkheid

3. VERANTWOORDELIJKHEID
Persoonlijk leiderschap opnemen als medewerker is cruciaal om verantwoordelijkheid echt op te nemen.Evenzeer is slechts een organisatie die bereid is zich open en bevrijd van vooroordelen op te stellen, in staat tot het opnemen van haar verantwoordelijkheid.
Een boeiend parcours, de zoektocht naar waar wiens verantwoordelijkheid start en stopt, en waarover die verantwoordelijkheid dan gaat. En een belangrijke vraag voor de zaakvoerder, waar ook zijn verantwoordelijkheid ligt en in hoeverre deze ook echt bewust opgenomen word.

Het leiden van organisaties gebaseerd op de kernwoorden ‘efficiëntie, beheersing en controle’ doet het niet meer. Organisaties moeten ‘flexibel, lean en agile’ zijn, om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen in de omgeving. De dagelijkse praktijk is minder voorspelbaar dan voorheen. Om te kunnen sturen op verantwoordelijkheid is het van groot belang een juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten).

2 componenten hierbij: de organisatiecultuur en de medewerker.

 • De organisatiecultuur
  De organisatiecultuur is een fundamentele voorwaarde voor verandering van de organisatie. Keer op keer blijkt de menselijke factor de kritische succesfactor te zijn, die bepalend is voor het slagen of mislukken van veranderingen. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd.
  Zicht krijgen op je organisatiecultuur is geen eenvoudig proces. Het gaat enerzijds om de waarden van je organisatie, maar staat ook niet los van de waarden van alle medewerkers in je organisatie. Omdat de cultuur van de organisatie pas zichtbaar wordt in de houding en het gedrag van de medewerkers.
  De cultuur van de onderneming speelt ook een grote rol in de ondersteuning van het ondernemerschap en in de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Sturen op verantwoordelijkheid heeft zowel implicaties voor de wijze waarop organisaties ingericht worden, als de stijl van leidinggeven.
  Samengevat geeft dit: ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output. De sturing is daarmee vooral gericht op output (het resultaat) in plaats van op de werkprocessen zelf.
 • De medewerker
  Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Als we dit vertalen naar eigenschappen voor een medewerker met ondernemingszin, komen we o.a. op verantwoordelijkheid opnemen, leergierig zijn, drive hebben en durf tonen.
  Dat vraagt een portie persoonlijk leiderschap en vooral bewustwording van eigen drijfveren, waarden, kwaliteiten en valkuilen.
  Drijfveren en waarden zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van mensen. Zij sturen ons denken en handelen en liggen ook aan de basis voor onze motivatie. Samen met onze passies, zijn ze de sleutel tot onze energie en bezieling. Als medewerkers hun drijfveer en de waarden, die zij belangrijk vinden, kunnen realiseren in hun werk, vinden zij meer voldoening.
 • Verbinding organisatiecultuur en medewerker
  Sturen op verantwoordelijkheid betekent dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden.
Ondanks alle vrijheid is er geen sprake van vrijblijvendheid. Medewerkers worden daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden voor de resultaten die zij behalen. Slechts een autonome medewerker die inwendige vrijheid voelt, is in staat verantwoordelijkheid echt op te nemen. Persoonlijk leiderschap is dan ook cruciaal. Het ondernemerschap stimuleren gebeurt het best door de medewerker te betrekken bij het geheel, en op een ondersteunende wijze aanwezig te zijn in het zoekproces hoe de medewerker kan bijdragen aan dat geheel. Vragen stellen is dan 1000 maal krachtiger dan sturen.

 

Wil je graag ook meer weten over het belang van de andere V’s, als brandstof voor jouw onderneming? Lees ze hieronder.

Veel leesplezier!

Carine

twittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>