Verandering, brandstof voor ondernemers. Deel 1: Visie

1. VISIE
‘Een schip dat uitvaart heeft een duidelijke koers voor ogen en die gekend en gedragen wordt door de zaakvoerder en medewerkers.’
Visie, waarden, normen… grote woorden? En toch zijn deze van fundamenteel belang, aangezien zij staan voor het gewenste langetermijnperspectief van uw onderneming. Ongeacht of die woorden expliciet worden gebruikt, elke organisatie ‘handelt’ naar een visie. Zelfs wanneer deze niet expliciet is, is de impact groot, zoals het onderbewuste in een mens ook grote invloed heeft op zijn handelen.
De organisatievisie vertaald zich op de werkvloer door het hanteren van een visie op medewerkers, leiderschap, human resources, organisatie van het werk, klanten en leveranciers, omgaan met veranderingen, enz.
Het is ook belangrijk zicht te krijgen op de waarden van je organisatie, zodat medewerkers hier zoveel mogelijk op kunnen aansluiten. Bovendien zijn waarden één van de bouwstenen voor organisaties om op lange termijn op koers te blijven. Bewustwording is dus de eerste vereiste en een hulpmiddel hierbij is onszelf een aantal vragen te stellen, die tot bewustwording leiden en om daaruit je beleid in lijn te brengen met de organisatievisie.

 

Vragen die gebaseerd zijn op de 4 stappen van het beproefd en eenvoudig denkkader van Fry (Fry, Rubin & Plovnick, 1981)

1. Doelstellingen
De doelstellingen moeten duidelijk zijn voor iedereen in de organisatie.
  • welk doel heeft je organisatie voor ogen?
  • welke na te leven waarden worden vooropgesteld?
  • In hoever zijn mogelijke medewerkers en leidinggevenden op de hoogte van de doelstellingen?
2. Rollen: ‘wie’
De rollen dienen verduidelijkt te worden en wederzijdse verwachtingen worden dan met elkaar gedeeld.
  • Wie draagt welke rol en welke verantwoordelijkheid?
  • In hoever zijn medewerkers en leidinggevenden zich bewust van hun rol en bijhorende verantwoordelijkheid ?
3. Procedures
Er dienen procedure-afspraken te worden gemaakt over hoe er zal worden omgegaan met besluitvorming, problemen oplossen, rapportering, leiderschap, communicatie…
  • Hoe verloopt de aanpak rond besluitvorming, rapportering?
  • Hoe kijken we naar leiderschap, interne / externe communicatie?
  • Hoe is de aanpak van klachten of ongewenste situaties gedefinieerd?
  • Welke informatie-mechanismen zijn er tussen organisatie en medewerkers?
  • In hoever worden procedures en richtlijnen effectief gevolgd, en infokanalen aangewend?
4. Relaties
Om sterke relaties uit te bouwen, zijn tot slot openheid, vertrouwen en constructieve mechanismen nodig zoals actief luisteren, vragen stellen en feedback geven. Dit om de organisatie resultaten op elk moment te kunnen evalueren en verbeteren.
Zorg er tenslotte voor dat die visie door alle betrokkenen gekend is, zodanig dat er in een duidelijke richting kan worden gestuurd en gehandeld

Wil je graag ook meer weten over het belang van de andere V’s, als brandstof voor jouw onderneming? Lees ze hieronder.

Veel leesplezier!

Carine

twittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>